Koolikorraldus üles
Alamrühmad
Viidad
2004/2005 riigieksamid - Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse info
Õpilaste hindamise kord - Kinnitatud haridusministri 16. juuni 1999.a. määrusega nr 35 ning muudetud haridusministri 1999.a. septembri määrusega.
Riiklik Eksami- ja kavalifikatsioonikeskus - EKK kodulehekülg
Lõpueksamite korraldamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord. - Haridusministeeriumi 24. detsembri 2001. a määrus nr 75
Koolikorraldust puudutavad seadused - Lingid koolikorralduse seadustele
Koolikorralduse kutsemagistri õppekava - Koolikorralduse magistriõppekava eneseanalüüsi aruanne
Koolieelse lasteasutuse seadus - Riigikogu seadus nr 56 (vastu võetud 18-02-1999)
Kaugõppevormis õppimise ja eksternina lõpetamise kord. - Haridusministri 16. jaanuari 2002. a määrus nr 16
EV haridusseadus - Ülemnõukogu seadus nr 1145 (vastu võetud 23-03-1992)
Erakooliseadus - Riigikogu seadus nr 50 (Vastu võetud 3. juunil 1998. a)
Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava - Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määrus nr 56
Õppiv Eesti - Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu ettekanne Riigikogule Tartu – Tallinn 19. veebruar 1998

Dokumendi otsing