Erivajadustega õppuritele üles
Alamrühmad
Viidad
Astangu Kutserehabilatsiooni Keskus - Keskus on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas asuv puudest tingitud erivajadustega inimeste sotsiaalse, pedagoogilise, kutsealase rehabiliteerimise ja füsioterapeutilisi teenuseid osutav hallatav riigiasutus
Eesti Pimedate Raamatukogu - Raamatukogu, mis valmistab, kogub, säilitab ning laenutab nägemispuudega inimestele heli- ja punktkirjas raamatuid.
Erivajadustega laste ja erikoolid - erikoolid
Puuetega inimeste lingid - asutused, abivahendid, liidud
Tugiõpe toetab last - Salme Kartau
Tugiisiku õpe - Tugiisiku tööst invaliidsuse ja pikaajalise haiguse kriisiolukordades (Pirkko Kiviniemi)
Tartu Emajõe Kool - Riigikool nägemispuudega lastele.
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis - Käsiraamat (2000/2001)
Orissaare Sanatoorne Internaatkool - Lastele, kellel on orgaanilised psüühikahäired, meeleoluhäired, neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired.
Mänguteraapia - Ivonny Lindquisti koolitusmaterjal
Lahmuse Kool - Lahmuse kool töötab lihtsustatud õppekava alusel, viibivad koolis esmaspäevast reedeni.
Isiklik abistaja puudega inimesele - Koostanud Merle Tomberg, Tallinn 1997
Eest Puuetega Inimeste Koda - Tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks.
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit - Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu (EKLVL) sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed
Eesti Eripedagoogide Liit - Eesti Eripedagoogide Liidu eesmärgiks on tagada erivajadustega lastele parim võimalik haridus ja elukäik
HEV-koduleht - HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste

Dokumendi otsing