Õppekavad üles
Alamrühmad
Viidad
Kroonuaia kooli õppekava - väljakujunenud õpiraskusega ja vaimse mahajäämusega õpilastele
Huvikoolid - Kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide üleriigiline õppekava
Valikkursused gümnaasiumile - Õppekavad: emakeel, võõrkeel, matemaatika, informaatika, loodusained, füüsika, keemia, ajalugu ja sotsiaalained, kunsti ja oskusained
Valikained põhikoolile ja gümnaasiumile - Õppekavad: kodanikukaitse, usuõpetus, usuõpetus gümnaasiumile
Valikkursused põhikoolile - Õppekavad: matemaatika, loodusained, ajalugu ja sotsiaalained
Eesti põhi- ja üldkeskhariduse riiklik õppekava - täiskogu põhi- ja gümnaasiumi õppekavasid
Miksikese õppekava - Õppekava 1. - 6. klassile
Tööõpetus, käsitöö, kodundus - Tööõpetus, käsitöö, kodundus õppekava põhikoolile
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus - eksamid, riigikeel, kodakondsus, õppekava

Dokumendi otsing