Inglise keel üles
Alamrühmad
Keeleõpetus Kirjandus ja kultuur
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad inglise keelt kõnelevad maad
kuulamine kõnelemine
lugemine kirjutamine
Kokkuvõtvad tööd
Viidad
Määrava artikli kasutamine -
Eessõnad - Tegusõnad ja omadussõnad,
inglise keele põhivara - eri kategooriad
Inglise keel 3.-6. klassis - Voldik, mis võtab kokku kõnearendus- ja lugemisteemad ning grammatika, mida õppida inglise keeles 3.-6. klassis. (pub) Viive Sarv

Dokumendi otsing