Ühiskond üles
Alamrühmad
Viidad
Eesti Vabariigi President - Ametlikud teated, kõned, käskkirjad, otsused. Põhiseadus, riiklikud sümbolid, pädevus, Eesti riigipead jne.
Ühiskonna õpetus - Õppematerjalid, ainekava, projektid jm.
Eesti erakonnad - NETI kataloog
Riigiasutuste blanketid Internetis - veebileht, kust on võimalik leida riigiasutustega suhtlemisel kasutatavaid blankette.
Laste õigused - Laps ei ole vanemate omand. Seadused näevad lastele ette hulga õigusi, mida ei tohi rikkuda keegi, ka mitte oma vanemad. Neist õigustest saabki lugeda siit ÄRA LÖÖ LAST kampaania lehelt.
Eesti vallad - neti kataloog
Eesti linnad - neti kataloog
Eesti maakonnad - neti kataloog
Eesti riik - Üldinfo, kaart, riiklikud sümbolid, rahvushümn, rahvuslind, rahvuslill, põhiseadus, põhiseaduslikud institutsioonid, maakonnad ja linnad.
Eesti Maksumaksjate Liit - Liidu info, uudised, seadused jne.
e-riik - Eesti riigivõrgu keskus - Nädala uudised Eestis. Institutsioonid, riigiasutused, riiklik poliitika, erakonnad jne.
EESTI SEADUSANDLUSE EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE LÄHENDAMISE METOODIKA - info euroopa liiduga ühinemise seadusandlusest
Euroopa Komisjoni Esindus - Euroopa Liidu info
Euroopa Liit ja haridus - Info, projektid jm.
Euroopa Liidu õiguse portaal - EurLex
Eesti Isikuloo Keskus - Kogub eluloolisi andmeid eestlaste ja Eestis elanud isikute kohta ning pakkuda mitmeid eluloo- ja arhiiviuuringuid.
Inimõigused Eestis - Elle Silva bakalaureusetöö
Eesti linnad (+ linnaosad) - Eesti linnade ja Tallinna linnaosade vapid ja lipud.
Riigikogu - Koduleheküljelt saate informatsiooni Riigikogu kohta. Siit leiate ülevaate Riigikogu ajaloost, funktsioonidest ja tööst ning valimistest, samuti andmed Riigikogu koosseisu, fraktsioonide ja komisjonide kohta.
Justiitsministeerium - Ministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine, esimese ja teise astme kohtute korralduslik tegevus ning majandamine, Registrikeskuse tegevuse koordineerimine, prokuratuuri ja vanglate töö korraldamine .
Kaitseministeerium - Ministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kavandamiseks ja kavandatu elluviimine ning riigikaitse korraldamine.
Keskkonnaministeerium - Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine.
Kultuuriministeerium - Riigi kultuuri-, kehakultuuri-, spordi ning muinsuskaitsetöö korraldamine, kunstide edendamine ning osalemine riigi meediatöö kavandamises.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium - Tingimuste loomine Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
Põllumajandusministeerium - Tegevusvaldkonnaks on riigi põllumajanduse arengukavade koostamine ja elluviimine ning vastavate abinõude ellurakendamine.
Rahandusministeerium - Põhiülesanded on valitsuse makromajandus- ja fiskaalpoliitika ning majandusreformi kavandamine ja ellurakendamise suunamine.
Siseministeerium - Põhivaldkondadeks on sisejulgeolek (analüüsi- ja poliitikaosakond), rahvastik (usuasjade, rahvastiku toimingute, rahvastiku arvestuse ja välismaalaste osakond), kohalik omavalitsus ja regionaalareng .
Sotsiaalministeerium - Ministeeriumi missioon on tingimuste ja eelduste loomine ühiskonnas tervist edendava, tööhõivet ja sotsiaalset kaitset soodustava keskkonna kujundamiseks ning inimeste elukvaliteedi arenguks.
Välisministeerium - Välisriikidega seotud tegevusvaldkonnad.
Riigi Teataja - Elektrooniline andmekogu.
Eesti Õigusaktid - Õigusaktide Andmebaas
Eesti Õigusaktide Register ESTLEX - Riiklik õigusaktide andmebaas: Seadused, määrused, korraldused, otsused, jm. Aktitekstid kehtivas sõnastuses [eesti ja vene k.]
Eesti euroskepsise kodupesa - Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. Küsitlus, debatt, artiklid jne.

Dokumendi otsing